Karriera

# Anëtari I Bursës
1 Operatori i Sistemit të Transmetimit – OST sh.a
2 Furnizuesi i Tregut të Lirë – FTL sh.a
3 Furnizuesi i Shërbimit Universal – FSHU sh.a
4 Korporata Elektroenergjitike Shqiptare – KESH sh.a
5 Operatori i Sistemit të Shpërndarjes – OSSH sh.a
6 Ener Trade sh.p.k
7 EZ-5 Energy sh.p.k
8 GEN-I TIRANA sh.p.k
9 ReNRGY Trading Group sh.p.k
10 Future Energy Trading and Exchange Dynamics sh.p.k
11 Natyre Energy sh.p.k
12 NOA Energy Trade sh.p.k
13 Danske Commodities Albania sh.p.k
14 GSA sh.p.k
15 Energy Financing Team Tirana sh.p.k