Legjislacioni Primar

Ligj Nr. 92, datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”
Ligj Nr. 24/2023 PËR NXITJEN E PËRDORIMIT TË ENERGJISË NGA BURIMET E RINOVUESHME
Ligji Nr. 7/2018 Për Disa Ndryshime Dhe Shtesa Në Ligjin Nr. 43/2015, “Për Sektorin E Energjisë Elektrike”
Ligji Nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”