Anëtarët e Bursës

Anëtari i Bursës Zona e Ofertimit
Danske Commodities Albania sh.p.k Shqipëri
Devoll Hydropower sh.a Shqipëri
Dragobia Energy sh.p.k Shqipëri
Ener Trade sh.p.k Shqipëri
ENERCO sh.p.k Kosovë
Energy Financing Team Tirana sh.p.k Shqipëri
EZ-5 Energy sh.p.k Shqipëri
Furnizuesi i Shërbimit Universal - FSHU sh.a Shqipëri
Furnizuesi i Tregut të Lirë - FTL sh.a Shqipëri
Future Energy Trading and Exchange Dynamics sh.p.k Kosovë
Future Energy Trading and Exchange Dynamics sh.p.k-Dega në Tiranë Shqipëri
GEN-I TIRANA sh.p.k Shqipëri
GSA ENERGJI sh.p.k Kosovë
GSA SH.P.K Shqipëri
INFINIT ENERGY DOOEL Shqipëri
INFINIT POWER SOLUTIONS sh.p.k Shqipëri
Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike - KESCO Sh.a Kosovë
Korporata Elektroenergjetike Shqiptare - KESH sh.a Shqipëri
Korporata Energjetike e Kosovës - KEK SH.A. Kosovë
Natyre Energy shpk Shqipëri
Ndërmarrjes Hidroekonomike “Ibër-Lepenc”sh.a Kosovë
NOA shpk Shqipëri
Operatori i Sistemit të Shpërndarjes – OSSH sh.a Shqipëri
Operatori i Sistemit të Transmesionit dhe Tregut – KOSTT sh.a Kosovë
Operatori i Sistemit të Transmetimit – OST sh.a Shqipëri
ReNRGY Trading Group sh.p.k Shqipëri
SPV BLUE 1 shpk Shqipëri
Scroll to Top