Karriera

SHPALLJE E POZICIONEVE VAKANTE TË PUNËS
  • TITULLI I POZICIONIT: Shef
  • DREJTORIA/SEKTORI: Sektori i Çështjeve Ligjore dhe Administrative
  • QËLLIMI I POZICIONIT: Është përgjegjës për sigurimin e funksionimit të përditshëm të rregullt dhe efikas të ALPEX-it në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. Ka përgjegjësinë për të mbikëqyrur realizimin e prokurimeve me fondet e kompanisë, të vëna në dispozicion sipas procedurave të prokurimit publik për të garantuar kërkesat e shoqërisë në kohë dhe me shpenzime minimale.
Formularët lidhur me aplikimin: