Karriera

Afati për të aplikuar!

SHPALLJE E POZICIONEVE VAKANTE TË PUNËS
  • TITULLI I POZICIONIT: Specialist i Operimit të Tregut
  • DREJTORIA/SEKTORI: Drejtoria e Operimit të Tregut
  • QËLLIMI I POZICIONIT: Përgjigjet për mbikëqyrjen e tregtimit në tregjet e ALPEX-it, mbështetjen e Anëtarëve të Bursës gjatë ofertimeve në tregjet e ALPEX-it. Përgjigjet për nxjerrjen e rezultave nga tregjet e ALPEX-it në koordinim me ofruesin e shërbimit të platformës së tregtimit dhe publikimin e tyre në faqen zyrtare të ALPEX-it dhe të çdo njoftimi tjetër të nevojshëm për menaxhimin e tregut në bazë të rregullave, procedurave dhe vendimeve teknike.
Formularët lidhur me aplikimin:
Scroll to Top