Tregu i Ditës në Avancë

Të dhënat e tregut dhe informacioni i publikuar ndahen në dy kategori:

(i) Rezultatet e Tregut të Ditës në Avancë, duke përfshirë çmimin Klerues të Tregut, Skedulet Import-Eksport për Interkoneksionet e Bashkimit të Tregjeve dhe Sasitë e shitjes dhe blerjes për Njësi Kohore Tregu

(ii) Të dhënat pas Tregtimit, duke përfshirë Kurbat e blerjes dhe shitjes të grupuara dhe anonime, për Njësi Kohore Tregu, Statistikat për numrin total të Urdhërporosive në Bllok të paraqitura dhe pranuara së bashku me totalin e sasisë së energjisë elektrike të Urdhërporosisë në Bllok të ofruar dhe pranuar për Njësi Kohore Tregu

Të dhënat e Tregut


Publikimi i të dhënave të Tregut, sipas paragrafit B.3.2 në Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike – Procedura e Tregtimit

Rezultatet

Të dhënat pas Tregtimit


Publikimi i të dhënave të Tregut, sipas paragrafit B.3.2 në Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike – Procedura e Tregtimit

Kurbat e blerjes dhe shitjes të grupuara dhe anonime

Rezultatet e Bashkimit të Tregjeve


Paraqitja dhe pranimi I Urdhërporosive në Bllok


Scroll to Top