Tregtimi në emër
të dikujt tjetër

Tregtimi ne emër te dikujt tjetër

Kur rrjeti nuk punon ose në rast të ndonjë problemi tjetër teknik ose funksional që pengon një Anëtar të Bursës të bëjë porosi në një Ankand të Ditës në Avancë, ose Ankandet Brenda së Njëjtës Ditë ose Tregun e Vazhdueshëm Brenda së Njëjtës Ditë , Anëtari i Bursës mund t’i kërkojë ALPEX-it që ta bëjë Urdhërporosinë në emër të tij.