legjislacioni sekondar

Vendimi Nr. 203, date 07.04.2023 “Procedurat e zbatimit dhe fillimin e aplikimeve te regjimit te vecante per Bursen Shqiptare te Energjise Elektrike”.

VKM Nr. 872, Datë 27.12.2022 Për Disa Ndryshime Dhe Shtesa Në Vendimin Nr.519, Datë 13.7.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për Miratimin e Modelit të Tregut të Energjisë Elektrike”

VKM Nr. 519, Datë 13.7.2016 “Për Miratimin e Modelit të Tregut të Energjisë Elektrike”

VKM Nr. 322, datë 15.5.2019, “Për krijimin dhe përcaktimin e formës ligjore dhe të strukturës së pronësisë së kapitalit të Operatorit të Tregut”

VKM Nr. 609, datë 11.09.2019 “Për caktimin e kritereve dhe të procedurave të përzgjedhjes së pjesëmarrësve në kapitalin e Operatorit të Tregut”

Scroll to Top