legjislacioni sekondar per kosoven

Operatori i Sistemit të Transmetimit dhe Tregut të Kosovës (KOSTT) "Rregullat e Tregut"
RREGULLA PËR PËRCAKTIMIN E OPERATORIT TË EMËRUAR TË TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE (NEMO) PËR KRYERJEN E AKTIVITETEVE TË NDËRLIDHURA ME BASHKIMIN E TREGUT DHE OPERIMIN E TREGUT TË BASHKUAR
RREGULLA PËR INTEGRITETIN DHE TRANSPARENCËN E TREGUT TË ENERGJISË ME SHUMICË