Links

Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të Kosovës (KOSTT)
Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të Kosovës (KOSTT)
Ministria e Ekonomisë
Zyra e Rregullatorit për Energji
Operatori i Sistemit të Shpërndarjes
Korporata Energjetike e Kosovës