Links

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Enti Rregullator i Energjise
Operatori i Sistemit te Transmetimit (OST)
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike
Korporata Elektroenergjitike Shqiptare