Rregulloret

LIGJI Nr 203, Datë 12.12.2019 MBI MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR MONITORIMIN E TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

Nr. 126, Datë 30.07.2020 MBI MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR SIGURINË KIBERNETIKE TË INFRASTRUKTURAVE KRITIKE NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE”

VENDIM Nr. 126, datë 17.05.2021 MBI MIRATIMIN E REGULLORES PËR INTEGRITETIN DHE TRANSPARENCËN E TREGUT ME SHUMICË TË ENERGJISË (REMIT)

VENDIM Nr. 65, Datë 26.03.2018 MBI MIRATIMIN E RREGULLORES PËR MBROJTJEN E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

Scroll to Top