Aktet Rregullatore

Vendime të Bordit të ERE:

1- Çmimet Maksimale dhe Minimale të Urdhërporosive për Tregun e Ankandave të Ditës në Avancë.

2- Portofolet e Anëtarëve të Bursës që do trajtohen me Urdhërporosi Marrëse e Çmimit me Përparësi (Shitje/Blerje) dhe renditjen e tyre sipas Prioritetit në Tregjet e Ankandeve të Ditës në Avancë dhe Brenda së Njëjtës Ditë në Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike.

3- Rregulli për përcaktimin e Urdhërporosive fituese në rastin kur një segment i grupuar i Urdhërporosive shitjeje/blerjeje do të pranohet pjesërisht.

4- Alokimi i portofoleve të veçanta në Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike për gjeneruesit me kapacitet të instaluar të barabartë ose më të madh se 5 MW.

5- Tregtimi i kontratave të lidhura ndërmjet dy pjesëmarrësve të tregut jashtë Bursës (Over The Counter - OTC) në Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike, midis shoqërive që nuk ju është vendosur detyrimi për shërbimin publik.

6- Produktet dhe llojet e Urdhërporosive që do të tregtohen fillimisht në Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike.

Vendime të Bordit të ZRrE:
Scroll to Top