Njoftim për Tregun

Ju njoftojmë se Bordi i ERE, me Vendimin Nr. 139, Datë 14.04.2023 vendosi miratimin e Kufijve Minimalë dhe Maksimalë të Lejuar të Çmimit për Tregun e Ditës në Avancë (Minimum and Maximum Price Threshold), për të cilat ALPEX-i i referohet si mundësi për kryerjen e një ankandi të dytë, sipas përcaktimeve të Rregullave të Tregut të Energjisë Elektrike – Procedura e Tregtimit, të miratuara me Vendimin e Bordit të ERE-s Nr. 347/2022. Ky Vendim ka hyrë në fuqi prej datës 14.04.2023.

Vendim Nr. 139 Dt. 14.04.2023 Mbi miratimin e kufijve Minimal dhe Maksimal të Çmimit për Tregun e Ditës në Avancë

 

 

Kontakt:
Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike-ALPEX sh.a
Adresa: Rruga Liman Kaba, Rezidenca Olympic,
Hyrja 3, Kati 1, Zyra nr.1, Tirana, Albania.
Email: info@alpex.al