Shkurt

Deklaratë për Shtyp

Me krenari ju njoftojmë se sot, Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike-ALPEX sh.a., ka nënshkruar marrëveshjen me Ofruesin e Shërbimit i përberë nga Hellenic Exchanges-Athens Stock Exchange (ATHEX), Hellenic Energy Exchange S.A. (HEnEx S.A.) dhe EnΕx Clearing House S.A. (EnExClear S.A.), të cilët ne vijim do të ofrojnë Platformën e Tregtimit dhe Shërbimeve …

Pdf

Deklaratë për Shtyp

Kemi kënaqesinë tju njoftojmë se nga dita e sotme, Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike-ALPEX sh.a., është Anëtare e Asociuar e Shoqatës Evropiane të Tregtimit të Energjisë-Europex. Europex numëron tashmë 31 Anëtarë dhe është një shoqatë jo-fitimprurese e tregtimit të energjisë në Evropë. Europex përfaqëson interesat e tregtimit me shumicë të energjisë elektrike, …


Pdf